Đề Thi Môn Soạn Thảo Văn Bản Có Đáp Án

Câu 1: Kết cấu của thể thức văn bản bao gồm đông đảo nhân tố nào? Hãy cho biết Kỹ thuật trình diễn các nguyên tố thể thức văn phiên bản sau: a) Quốc hiệu b) Tên cơ sở, tổ chức phát hành văn bạn dạng c) Số, cam kết hiệu của văn bản d) Địa danh và ngày, tháng, năm.


*

CÂU HỎI ÔN THICâu 1: Kết cấu của thể thức văn uống bạn dạng bao hàm phần đông nguyên tố nào? Hãy cho thấy thêm Kỹ thuật trìnhbày những yếu tố thể thức vnạp năng lượng bản sau: a) Quốc hiệu b) Tên ban ngành, tổ chức ban hành văn uống bản c) Số, ký kết hiệu của văn bản d) Địa danh cùng ngày, tháng, nămCâu 2: Hãy trình diễn quá trình cơ bản vào tiến trình biên soạn thảo vnạp năng lượng bản hành chủ yếu và mang đến biếtkết cấu của thể thức vnạp năng lượng phiên bản bao gồm phần đông yếu tố nào?Câu 3: Hợp đồng có phải là văn uống bạn dạng hành bao gồm không? Hãy trình diễn phần lớn qui định khibiên soạn thảo Hợp đồng cùng cho thấy tất cả bao nhiêu các loại Hợp đồng, đề cập thương hiệu một vài Hợp đồng màAnh/chị biết.Câu 4: Vnạp năng lượng bản hành chính đơn nhất là gì? Trình bày mẫu với chú giải về ngôn từ của Quyết địnhhành chủ yếu cá biệt?Câu 5: Hãy trình bày cùng chú thích các mẫu văn bản sau: • Công vnạp năng lượng • Giấy giới thiệuCâu 6: Hãy trình bày với chú thích những mẫu văn bản sau: • Tờ trình • Giấy giới thiệuCâu 7: Hãy cho biết thêm bao gồm bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của vẻ ngoài cam kết thaymặt? Cho ví dụ minh họa.Câu 8: Hãy cho thấy có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày câu chữ của hình thức ký kết thay?Cho ví dụ minch họa.Câu 9: Hãy cho biết tất cả từng nào thể thức đề ký? Hãy trình bày câu chữ của hiệ tượng ký thừalệnh? Cho ví dụ minch họa.

Bạn đang xem: Đề thi môn soạn thảo văn bản có đáp án

**************************** 1 ĐÁP ÁNCâu 1: Kết cấu của thể thức văn uống bản bao gồm phần lớn yếu tố nào? Hãy cho biết Kỹ thuật trìnhbày các yếu tố thể thức vnạp năng lượng phiên bản sau: (4 Điểm) e) Quốc hiệu; f) Tên ban ngành, tổ chức ban hành văn phiên bản g) Số, cam kết hiệu của văn uống bạn dạng h) Địa danh cùng ngày, mon, nămKết cấu của thể thức văn phiên bản (1 điểm) 1. Tiêu đề vnạp năng lượng phiên bản (Quốc hiệu); 2. Cơ quan liêu ban hành; 3. Số /Ký hiệu; 4. Địa danh, ngày… mon …năm; 5. Tên nhiều loại & trích yếu; 6. Nội dung; 7. Chữ cam kết, đóng dấu; 8. Nơi nhận; 9. Dấu hiệu văn uống thỏng không giống.a) Quốc hiệu (1 điểm) Quốc hiệu được trình diễn trên ô hàng đầu. Dòng chữ trên: “Cộng hoà xã hội công ty nghĩa Việt Nam” được trình diễn bằng văn bản in hoa, cỡchữ tự 12 mang lại 13, thứ hạng chữ đứng, đậm. Dòng chữ dưới: “Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in hay, cỡchữ từ bỏ 13 đến 14, đẳng cấp chữ đứng, đậm; vần âm đầu của các các từ bỏ được viết hoa, thân cáccác từ có gạch men ngang nhỏ; bên dưới bao gồm đường kẻ ngang, nét ngay thức thì, bao gồm độ nhiều năm bằng độ lâu năm củadòng chữ.b) Tên ban ngành, tổ chức triển khai ban hành văn uống bạn dạng (0,75 điểm) Tên cơ sở, tổ chức triển khai phát hành văn uống bản được trình diễn trên ô số 2. Tên cơ sở, tổ chức chủ quản cung cấp bên trên trực tiếp được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữtừ 12 đến 13, kiểu chữ đứng. Tên cơ quan, tổ chức triển khai phát hành vnạp năng lượng bản được trình diễn bằng chữ in hoa, cỡ chữ tự 12 đến13, hình dáng chữ đứng, đậm; bên dưới có kẻ ngang, nét lập tức, có độ lâu năm bằng trường đoản cú 1/3 đến 1/2độ nhiều năm của chiếc chữ với đặt bằng vận đối với cái chữ.c) Số, cam kết hiệu của văn bạn dạng (0,75 điểm) Số, ký hiệu của văn phiên bản được trình diễn tại ô số 3. Từ “số” được trình diễn bằng chữ in thường xuyên, cam kết hiệu bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, mẫu mã chữđứng; sau từ bỏ “số” tất cả lốt hai chấm; giữa số, năm phát hành cùng ký kết hiệu văn phiên bản tất cả vệt gạch chéo(/); thân các team chữ viết tắt vào ký kết hiệu văn bản tất cả vết gạch nối không biện pháp chữ (-), ví dụ: Số: 33/2009/NĐ-CP; Số: 15/QĐ-UBND; Số: 23/BC-BNV; Số: 234/SCN-VPhường.d) Địa danh với ngày, tháng, năm phát hành văn uống phiên bản (0,5 điểm) Địa danh cùng ngày, mon, năm ban hành văn uống bạn dạng được trình diễn tại ô số 4, bằng văn bản inthường xuyên, cỡ chữ từ bỏ 13 mang lại 14, giao diện chữ nghiêng; sau địa điểm bao gồm vết phẩy. Ví dụ: TP.. hà Nội, ngày 05 mon 0hai năm 2010 2Câu 2: Hãy trình diễn công việc cơ bạn dạng trong quy trình soạn thảo văn bản hành bao gồm với mang lại biếtkết cấu của thể thức văn uống bạn dạng bao gồm rất nhiều nguyên tố nào? (4 điểm)A. Trình bày quá trình cơ bản trong quá trình soạn thảo văn uống bản hành thiết yếu 1. Khái niệm (0,75 điểm) • Quy trình biên soạn thảo vnạp năng lượng phiên bản làm chủ là 1 trong những tổng thể và toàn diện công việc biên soạn thảo được tổ chức triển khai theo một trình trường đoản cú một mực, từ bỏ lúc bạn thống trị hình thành ý tưởng ra một quyết định cai quản cho đến lúc vnạp năng lượng phiên bản quản lý hoàn hảo, ban hành thực hiện.2. Các bước của quy trình soạn thảo vnạp năng lượng bạn dạng - Chuẩn bị; - Laøm daøn baøi vaø ñeà cöông; - Vieát thaønh vaên; - Duyeät vaø kyù vnạp năng lượng baûn; - Hoøan chænh, ban haønh vaø trieån knhị vaên baûn. • Böôùc 1: Böôùc chuaån trườn ( 0, 5 đi ểm ) - Xaùc ñònh muïc ñích cuûa vaên baûn: Khi döï ñònh ban haønh moät vaên baûn, caàn xaùc ñònh roõ vaên baûn ban haønh caàn giaûi quyeát vaán ñeà gì. - Xaùc ñònh noäi dung vaø teân loaïi vaên baûn: xaùc ñònh vaán ñeà caàn trình baøy, töø ñoù xaùc ñònh bieåu maãu trình baøy cuûa vaên baûn caàn soaïn thaûo. - Xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng nhaän vaên baûn: xaùc ñònh ñoái töôïng maø vaên baûn seõ taùc ñoäng ñeán. - Thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin: taäp hôïp thoâng tin, caàn phaûi löïa choïn nhöõng thoâng tin caàn thieát vaø chủ yếu xaùc, loaïi boû nhöõng thoâng tin khoâng caàn thieát, truøng laëp hoaëc coù ñoä tin caäy thaáp. • Böôùc 2: Böôùc laøm daøn baøi vaø ñeà cöông (0,25 điểm) - Döïa treân cô sôû nhöõng thoâng tin ñaõ thu thaäp ñöôïc vaø muïc ñích cuûa vaên baûn, ngöôøi soaïn thaûo vaên baûn caàn löïa choïn caùc thoâng tin ñeå ñöa vaøo töøng phaàn vào caáu truùc cuûa maãu vaên baûn ñaõ löïa choïn. - Caàn chuù yù sanghiền xeáp caùc thoâng tin baèng hình thöùc toùm taét nhöõng yù bao gồm ñeå taïo thaønh ñeà cöông. • Böôùc 3: Böôùc vieát thaønh vaên (0,25 điểm) - Döïa treân ñeà cöông theo maãu, ngöôøi soaïn thaûo seõ tieán haønh vieát thaønh vaên töøng phaàn töø theå thöùc ñeán vaên baûn. - Vaên baûn hình thaønh ôû giai ñoaïn naøy goïi laø baûn thaûo. • Böôùc 4: Böôùc duyeät vaø kyù bieân baûn (0,5 điểm) - lúc vaên baûn hoaøn chænh, ngöôøi soaïn thaûo phaûi trình baøy laïi thaønh baûn saïch seõ ñeå trình duyeät. Baûn thaûo ñöôïc duyeät goïi laø baûn goác. Baûn goác laø cô sôû phaùp lyù ñeå hình thaønh baûn thiết yếu. - Lúc duyeät baûn thaûo thuû tröôûng hoaëc ngöôøi ñöôïc thuû tröôûng uyû quyeàn seõ duyeät caùc vaán ñeà sau: + Thaåm quyeàn ban haønh. + Theå thöùc cuûa vaên baûn. + Noäi dung vaên baûn. 3 • Trong vaên baûn ñöôïc duyeät, ngöôøi duyeät phaûi ghi yù kieán 4 noäi dung: duyeät, soá nhaân baûn ñeå ban haønh, ngaøy duyeät, chöõ kyù ngöôøi duyeät. Vò trí ghi ôû phía leà traùi, döôùi soá vaø kyù hieäu cuûa vaên baûn. • Böôùc 5: Böôùc hoøan chæ nh, ban haønh vaø tri eån knhị vaên baûn ( 0, 75 đi ểm) - Caùc coâng vòeâc ôû giai ñoaïn naøy do nhaân vieân vaên thö thöïc hieän, ngöôøi soaïn thaûo coù theå phoái hôïp ñeå hoaøn thaønh tiến trình. - Töø baûn goác ñaõ duyeät, hình thaønh baûn trình kyù phaûi tuyeät ñoái trung thaønh vôùi baûn goác. Tröôùc Lúc trình kyù phaûi kieåm tra kyõ vaên baûn veà theå thöùc, veà noäi dung, veà loái dieãn ñaït. - Trình baøy vaên baûn mang đến tröôûng phoøng, hoaëc thuû tröôûng tröïc tieáp kieåm tra vaø kyù taét veà phía beân phaûi thaønh phaàn theå thöùc kyù cuûa baûn trình kyù. - Trình thuû tröôûng hoaëc ngöôøi ñöôïc thuû tröôûng uyû quyeàn kyù thiết yếu thöùc. - Ñoùng daáu leân chữõ kyù, ñaêng kyù vaøo soå coâng vaên ñi, ghi soá, kyù hieäu vaø ngaøy, thaùng, naêm ban haønh vaên baûn. - Chuyeån vaên baûn ñeán caùc caù nhaân vaø phoøng ban coù lieân quan lại trong noäi boä vaø beân ngoaøi cô quan, doanh nghieäp. - Sau Lúc vaên baûn ñaõ ñöôïc trieån knhì, caân coù keá hoaïch theo doõi vieäc toå chöùc thöïc hieän cuûa caùc boä phaän ñeå kòp thôøi ñieàu chænh đến phuø hôïp vôùi thöïc teá, ruùt ghê nghieäm vào vieäc ban haønh vaên baûn môùi.B. Kết cấu của thể thức văn phiên bản (1 điểm) 10. Tiêu đề văn uống phiên bản (Quốc hiệu); 11. Cơ quan liêu ban hành; 12. Số /Ký hiệu; 13. Địa danh, ngày… mon …năm; 14. Tên các loại và trích yếu; 15. Nội dung; 16. Chữ cam kết, đóng góp dấu; 17. Nơi nhận; 18. Dấu hiệu văn uống tlỗi không giống.Câu 3: Hợp đồng liệu có phải là văn bạn dạng hành bao gồm không? Hãy trình bày phần đông cách thức khibiên soạn thảo Hợp đồng với cho biết có bao nhiêu một số loại Hợp đồng, đề cập tên một trong những Hợp đồng màAnh/chị biết. (3,5 điểm)Hợp đồng: là văn uống phiên bản hành bao gồm giao hàng giao dịch giữa nhị tuyệt những trên cửa hàng thỏathuận với nhau. (0,5 điểm)• Những hiệ tượng Lúc soạn thảo đúng theo đồng: (0,75 điểm) – Sử dụng tự ngữ đúng đắn, cụ thể, từ ngữ đơn huệ, trường đoản cú ngữ nhiều. – Không sử dụng cách viết theo phong cách vứt lửng (… xuất xắc .v.v…). – Không tùy luôn thể ghnghiền chữ, ghxay giờ tuyệt chuyển đổi thật ngữ pháp luật. – Hành văn uống trang nghiêm, ví dụ. – Nội dung hợp đồng tương xứng yên cầu pháp lý.• Các loại đúng theo đồng: Hợp đồng dân sự; Hợp đồng tởm tế; Hợp đồng lao động; Hợp đồng dịch vụ; Hợp đồng đại lý…(0,5 điểm)• Một số thích hợp đồng nlỗi sau: • Hợp đồng dân sự: (0,5 điểm) – Hợp đồng tuy nhiên vụ; 4 – Hợp đồng đối chọi vụ; – Hợp đồng tất cả đền rồng bù; – Hợp đồng không có thường bù. – V.v… • Hợp đồng gớm tế: (0,75 điểm) – Hợp đồng cài đặt bán sản phẩm hóa; – Hợp đồng mua bán ngọa thương; – Hợp đồng ủy thác, xuất nhập khẩu; – Hợp đồng đi lại sản phẩm hóa; – Hợp đồng giao dấn thầu xây dựng; – Hợp đồng gia công đặt hàng; – Hợp đồng nghiên cứu hoa học – kỹ thuật; – Hợp đồng bắt tay hợp tác ghê doanh; – V.v… • Hợp đồng lao động: (0,5 điểm) – Hợp đồng xuất khẩu lao động; – Hợp đồng cung ứng lao động; – Hợp đồng đào tạo; – V.v…Câu 4: Văn bản hành bao gồm riêng biệt là gì? Trình bày chủng loại với chú thích về văn bản của Quyết địnhhành chủ yếu cá biệt? (3,5 điểm)Vnạp năng lượng bạn dạng hành chính cá biệt: laø loaïi Quyeát ñònh hành chính caù bieät vì những cô quantoå chöùc, caù nhaân coù thaãm quyeàn ban haønh. Quyeát ñònh caù bieätñöôïc ban haønh ñeå ñöôïc giaûi quyeát caùc vuï vieäc cuï theå ñoái vôùi nhöõngñoái töôïng cuï theå. Ñoù laø quyeát ñònh leân löông, khen thöôøng, kæ luaät,ñieàu ñoäng coâng taùc, boå nhieäm, mieãn nhieäm caùn boä, coâng chöc, xöûphaït vi phaïm haønh chủ yếu, pheâ duyeät döï aùn …(1 điểm)Chủ thể ban hành văn uống bạn dạng cá biệt: (0,5 điểm) – Các Cơ quan lại nhà nước (phòng ban đơn vị nước thẩm quyền chung, phòng ban bên nước thđộ ẩm quyền riêng); – Các Tổ chức buôn bản hội; – Các Xí nghiệp, Nhà máy, Công ty;Trình bày phần mẫu mã Quyết địnhPhần mẫu: (1 điểm)Phần crúc giải: (1 điểm) TEÂN CÔ QUAN ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï bởi vì – Haïnh phuùc (1) Số: . ../ Q Đ-...(3) …(4)…, ngày … mon … năm … QU YE ÁT Ò N H Ñ Veà vieäc tuyeån duïng vaø phaân boá coâng taùc ……(5)…….Caên cöù ………………………(6) …………………………………… ;Caên cöù ………………………………………………………………. ;Theo ñeà nghò cuûa Hoäi ñoàng tuyeån duïng……………… (2)..................

Xem thêm: Món Ăn Ngon Ở Bình Thạnh & Địa Chỉ Quán Ăn Ngon Bình Thạnh Nên Thử

, QUYEÁT ÑÒNH: 5Ñ eàu 1: Tuyeån duïng oâng (baø) : ……………….(7)……………, sinc ngaøy……, iqueâ quaùn ……. veà coâng taùc taïi ………………..keå töøngaøy……………………Ñieàu 2: OÂng (baø) ñöôïc höôûng … % möùc löông khôûi ñieåm cuûa nghaïch……maõ soá……. Heä soá…. vaø caùc khoaûn phuï caáp theo quy ñònh cuûaphaùp luaät hieän haønh.Ñieàu 3: Thuû tröôûng caùc ñôn vò tröïc thuoäc coù lieân quan vaø oâng (baø)………….chòu thi haønh Quyeát ñònh naøy. Nôi nhaän: (9) ……(8)…..-……….; (kyù t eân, ñoùng daáu)-Löu: …. (Hoï teân ñaày ñuû)Chuù gi aûi :(1) Quoác hieäu;(2) Ghi teân cô quan liêu ban haønh quyeát ñònh hoaëc cô quan tiền maø thuû tröôûngcô quan liêu ra quyeát ñònh .(3) Vieát taét teân cô quan lại hoaëc thaãm quyeàn ban haønh. (UBND) hoaëcchöùc vuï cuûa thuû tröôûng cô quan ban haønh.(4) Ñòa danh.(5) Ghi teân cô quan liêu ban haønh (UBND) hoaëc chöùc vuï cuûa thuû tröôûng côquan ban haønh.(6) Caên cöù vaø lyù vì ban haønh quyeát ñònh .(7) Hoï vaø teân ngöôøi nhaän quyeát ñònh.(8) Thaãm quyeàn kyù laø thuû tröôûng cô quan hoaëc phoù thuû tröôûng côquan kyù cố.(9) Nôi nhaän.Câu 5: Hãy trình bày và ghi chú các mẫu mã văn uống phiên bản sau: (3,5 điểm) • Công vnạp năng lượng • Giấy giới thiệuCông văn: Công văn uống là hiệ tượng thỏng công được sử dụng nhằm trao đổi cùng giao dịch công tác làm việc giữacác cơ quan bên nước cùng với nhau; thân các ban ngành đơn vị nước với các tổ chức chính trị buôn bản hội; giữaNhà nước với công dân. (0,5 điểm)Trình bày phần mẫu mã Công vănPhần mẫu: (0,75 điểm)Phần chú giải: (0,5 điểm) TEÂN CÔ QUAN ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï bởi vì – Haïnh phuùc (1) Số: .../...(3) …(4)…, ngày … tháng … năm …V/v………(5)…… Kính göûi:………………(6)…………………Thöïc hieän……….…………………(7)……………………………………………..…………………………………………………………………………… 6Nôi nhaän: ( 9) ….(8)…-…..; (kyù teân, ñoùng daáu)-…..; Hoï vaø teân ñaày ñuû- Löu:….Chú giải: (1) Quoác hieäu; (2) Teân cô quan liêu ban haønh; (3) Soá vaø kyù hieäu; (4) Ñòa danh vaø ngaøy thaùng; (5) Trích yeáu noäi dung coâng vaên; (6) Nôi ñeà nghò (Kính gôûi…); (7) Noäi dung cuûa coâng vaên; (8) Thaãm quyeàn kyù, đóng góp daáu; (9) Nôi nhaän; (10) Caùc yeáu toá khaùc (neáu coù).Giấy giới thiệu: dùng để làm cấp cho cho cán cỗ, công chức đi tương tác công tác tốt giao dịch thanh toán nói chungnhằm mục đích triển khai những trách nhiệm được giao hoặc giải quyết và xử lý những các bước quan trọng của bản thâncán cỗ, công chức kia. (0,5 điểm)Trình bày phần mẫu của Giấy giới thiệuPhần mẫu: (0,75 điểm)Phần chú giải: (0,5 điểm) TEÂN CÔ QUAN ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï bởi – Haïnh phuùc (1) Số: .../ GGT...(3) …(4)…, ngày … tháng … năm … GIẤY GIỚI THIỆU Kính göûi:………………(4)………………… ……………………(2)……………………Traân troïng giôùi thieäu OÂng, Baø:………………………..CMND soá:……………..caáp ngaøy:………………………Chöùc vuï:………………………………………………..Coù nhieäm vuï:…………………………………………..Ñeà nghò:…(4)… giuùp ñôõ OÂng, Baø……….hoaøn thaønh nhieäm vuï.Coù giaù trò heát ngaøy:…………………………………… …(5)…, ngày … mon … năm … ….(6)… (ký kết thương hiệu, đóng dấu) (Họ với tên đầy đủ)Crúc giải: (1) Quoác hieäu. (2) Teân cô quan liêu, ñôn vò, toå chöùc caáp giaáy. (3) Kyù hieäu teân cô quan liêu caáp giaáy (khoâng neân vieát teân ñôn vò caáp giaáy, nhö vaên phoøng – VP). (4) Teân cô quan lại, ñôn vò, toå chöùc nôi ñöôïc cöû ñeán. (5) Ñòa danh (ñoái vôùi phöôøng thì ñeà ñòa danh laø thaønh phoá, thò xaõ). 7 (6) Thaåm quyeàn kyù (thuû tröôûng cô quan ban haønh kyù hoaëc caùc caùn boä, coâng chöùc coù thaåm quyeàn tuøy theo chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn kyù thay (KT.), kyù thöøa uûy quyeàn (TUQ.) hoaëc kyù thöøa leänh (TL.). Thoâng thöôøng giaáy giôùi thieäu vì chưng laõnh ñaïo vaên phoøng kyù.Câu 6: Hãy trình diễn cùng ghi chú các mẫu mã vnạp năng lượng bản sau: (4 điểm) • Tờ trình • Giấy giới thiệuTờ trình: Laø vaên baûn ñeà xuaát vôùi caáp treân moät vaán ñeà môùi, xin caáptreân pheâ duyeät. Ñoù coù theå laø moät chuû tröông, moät phöông aùn coângtaùc, moät chủ yếu saùch, moät cheá ñoä, moät tieâu chuaån, ñònh möùc hoaëcmoät ñeà nghò, boå sung, hoaëc laø nhöõng vaán ñeà thoâng thöôøng trongñieàu haønh vaø quaûn lyù cuûa cô quan. ( 0,5 điểm)Trình bày phần chủng loại Tờ trìnhPhần mẫu: (0,75 điểm)Phần chụ giải: (0,75 điểm) TEÂN CÔ QUAN ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc (1) Số: .../TTr-...(3) …(4)…, ngày … tháng … năm … TÔØ TRÌ NH ( 5) Veà………….(6)………………Kính göûi:………………(7)……………………………………………………..……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..Nôi nhaän: (10) ….(8)…-….. (kyù teân, ñoùng daáu) (9)-….. Hoï vaø teân ñaày ñuû- Löu:…Chú giải: (1) Quoác hieäu; (2) Teân cô quan liêu ban haønh; (3) Soá vaø kyù hieäu; (4) Ñòa danh vaø ngaøy thaùng; (5) Teân loaïi vaên baûn: Tôø trình; (6) Trích yeáu noäi dung Tôø trình; (7) Noäi dung cuûa Tôø trình; (8) Thaãm quyeàn kyù; (9) Con daáu hôïp phaùp; (10) Nôi nhaän; (11) Caùc yeáu tháo khaùc (neáu coù).Giấy giới thiệu: dùng để làm cung cấp cho cán bộ, công chức đi contact công tác làm việc hay thanh toán giao dịch nói chungnhằm mục tiêu triển khai các trọng trách được giao hoặc xử lý các các bước quan trọng của bản thâncán bộ, công chức đó. (0,5 điểm) 8Trình bày phần mẫu mã Giấy giới thiệuPhần mẫu: (0,75 điểm)Phần chụ giải: (0,75 điểm) TEÂN CÔ QUAN ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc (1) Số: .../ GGT-..(3) …(4)…, ngày … tháng … năm … GIẤY GIỚI THIỆU Kính göûi:………………(4)………………… ……………………(2)……………………Traân troïng giôùi thieäu OÂng, Baø:………………………..CMND soá:……………..caáp ngaøy:………………………Chöùc vuï:………………………………………………..Coù nhieäm vuï:…………………………………………..Ñeà nghò:…(4)… giuùp ñôõ OÂng, Baø……….hoaøn thaønh nhieäm vuï.Coù giaù trò heát ngaøy:…………………………………… …(5)…, ngày … tháng … năm … ….(6)… (ký thương hiệu, đóng dấu) (Họ cùng thương hiệu đầy đủ)Chụ giải: (7) Quoác hieäu. (8) Teân cô quan lại, ñôn vò, toå chöùc caáp giaáy. (9) Kyù hieäu teân cô quan tiền caáp giaáy (khoâng neân vieát teân ñôn vò caáp giaáy, nhö vaên phoøng – VP). (10) Teân cô quan liêu, ñôn vò, toå chöùc nôi ñöôïc cöû ñeán. (11) Ñòa danh (ñoái vôùi phöôøng thì ñeà ñòa danh laø thaønh phoá, thò xaõ). (12) Thaåm quyeàn kyù (thuû tröôûng cô quan tiền ban haønh kyù hoaëc caùc caùn boä, coâng chöùc coù thaåm quyeàn tuøy theo chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn kyù cố (KT.), kyù thöøa uûy quyeàn (TUQ.) hoaëc kyù thöøa leänh (TL.). Thoâng thöôøng giaáy giôùi thieäu vì chưng laõnh ñaïo vaên phoøng kyù.Câu 7: Hãy cho thấy có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của hình thức ký thaymặt? Cho ví dụ minh họa. (2,5 điểm)A. Thể thức đề ký: (0,75 điểm) 1) Trực tiếp 2) Chứng thực 3) Txuất xắc mặt: TM. 4) Ký thay: KT. 5) Thừa lệnh: TL. 6) Thừa ủy quyền: TUQ. 7) Quyền: Q.B. Ký đại diện (TM.): (1 điểm) 9 Người đứng đầu cơ quan lại, tổ chức đại diện thay mặt (TM.) bè đảng lãnh đạo ký những văn bản của ban ngành, tổ chức; Cấp phó của bạn mở màn cùng các thành viên duy trì chức vụ lãnh đạo không giống được đại diện lũ, ký kết thay bạn đứng đầu tư mạnh quan liêu, tổ chức đa số văn phiên bản theo uỷ quyền của người cầm đầu và hầu hết vnạp năng lượng bản thuộc những nghành nghề dịch vụ được cắt cử phú trách nát. Ký đại diện (TM.): Cơ quan liêu thẩm quyền thông thường Như: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND.C. ví dụ như (0,75 điểm) Ví dụ: Ký thay mặt đại diện (TM.) TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TM. CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH THỦ TƯỚNG (Chữ cam kết, dấu) (Chữ ký, dấu) Nguyễn Vnạp năng lượng An Phan Vnạp năng lượng A TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Chữ ký kết, dấu) Nguyễn Văn uống ACâu 8: Hãy cho biết gồm bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của hiệ tượng ký thay?Cho ví dụ minc họa. (2,5 điểm)A. Thể thức đề ký: (0,75 điểm) 8) Trực tiếp 9) Chứng thực 10) Txuất xắc mặt: TM. 11) Ký thay: KT. 12) Thừa lệnh: TL. 13) Thừa ủy quyền: TUQ. 14) Quyền: Q.B. Ký thế (KT.): (0,75 điểm) • Tại cơ sở, tổ chức triển khai thao tác làm việc theo chính sách thủ trưởng, tín đồ đứng đầu tư mạnh quan liêu, tổ chức triển khai tất cả thẩm quyền ký toàn bộ văn bạn dạng của phòng ban, tổ chức triển khai. Người đứng đầu cơ quan tiền, tổ chức hoàn toàn có thể giao mang lại cấp phó của mình ký kết nỗ lực (KT.) các văn bản thuộc những nghành nghề được cắt cử phụ trách rưới. Ký cố kỉnh (KT.): vào yếu tố hoàn cảnh làm sao đó quá trình được giao đến cấp phó.C. Ví dụ (1 điểm) Ví dụ: Ký cụ (KT.) 10 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. GIÁM ĐỐC KT. CHỦ TỊCH PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ CHỦ TỊCH (Chữ ký, dấu) (Chữ ký, dấu) Phan Văn C Nguyễn Vnạp năng lượng A TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC (Chữ cam kết, dấu) Nguyễn Vnạp năng lượng ACâu 9: Hãy cho biết gồm từng nào thể thức đề ký? Hãy trình diễn văn bản của bề ngoài cam kết thừalệnh? Cho ví dụ minch họa. (2,5 điểm)A. Thể thức đề ký: (0,75 điểm) 15) Trực tiếp 16) Chứng thực 17) Txuất xắc mặt: TM. 18) Ký thay: KT. 19) Thừa lệnh: TL. 20) Thừa ủy quyền: TUQ. 21) Quyền: Q.B. Ký quá lệnh (TL.) (0,75 điểm) Người đứng đầu tư mạnh quan tiền, tổ chức có thể giao đến Chánh Vnạp năng lượng chống, Trưởng phòng Hành chủ yếu hoặc Trưởng một số đơn vị (bên dưới một cấp) cam kết thừa lệnh (TL.) một số một số loại văn bản.  Việc giao cam kết vượt lệnh đề xuất được nguyên lý ví dụ vào quy định vận động hoặc quy định công tác văn tlỗi của ban ngành, tổ chức triển khai. Ký vượt lệnh (TL.): Không cam kết vào rất nhiều Vnạp năng lượng bản đặc biệt quan trọng, cam kết vào hồ hết vnạp năng lượng phiên bản giao dịch thông thường cùng với cơ quan ngang cấp, cấp dưới (không được cấp cho trên).C. lấy ví dụ (1 điểm) Ví dụ: Bộ trưởng, Giám đốc uỷ nhiệm mang đến Vụ trưởng, Chánh Văn uống phòng cam kết các vnạp năng lượng bạn dạng hành bao gồm thông thường (không phải văn phiên bản đưa ra quyết định một nhà trương, chính sách, chế độ) như: thông báo, công vnạp năng lượng đôn đốc, trả lời mang tính chất trình độ, nghiệp vụ, điều hoà, kết hợp nhằm tiến hành một quyết định của cung cấp trên hoặc của Thủ trưởng ban ngành sẽ phát hành, các sách vở và giấy tờ hành bao gồm nlỗi mời họp, giấy giới thiệu… Ví dụ: Ký quá lệnh (TL.) TL. GIÁMĐỐC TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TRƯỞNG PHÒNG TL. CHỦ TỊCH (Chữ ký kết, dấu) GIÁM ĐỐC SỞ (Chữ ký kết, dấu) Huỳnh Văn C Lê Văn A 11**************************** 12