Giáo Án Bàn Tay Nặn Bột Môn Tnxh Lớp 3

Giáo án bàn tay nặn bột lớp 3 full httptext.123doc.orgdocument2472568 giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm


Bạn đang xem: Giáo án bàn tay nặn bột môn tnxh lớp 3

*

*

*

*

*

Xem thêm: Tổng Hợp Các Món Ngon Ngày Tết Dễ Làm Của 3 Miền Bắc Trung Nam

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant khổng lồ Be Rachel Hollis
Boundaries Updated và Expanded Edition: When khổng lồ Say Yes, How lớn Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to lớn Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual bộ vi xử lý Core, & Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman
Quiet Your Inner Critic: Overcoming Imposter Syndrome to Get Gutsy and Play Bigger Becky Mollenkamp ACC

Giáo án bàn tay nặn bột lớp 3 full httptext.123doc.orgdocument2472568 giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm

1. GIAO AN DAY HOC BANG PHlTdNG PHAPhường BAN TAY NAN BOTL6P3CMon :Tiinhien và Xa hoiVE SINH CCf QUAN TUAN HOANTiet 8 Mi:A/ Muc tieu:Sau bai hoc, hs biet:- So sanh mtfc bởi vì lam viec cua tlặng Khi chdi dua qua sdc hoac luc lam viec nang nhoc vdi luc cdthe difdc nghi ngOi thif gian.- Neu cac viec nen lam va khong nen lam de bao ve va gitf ve sinc cd quan lại tuan hoan.- Tap the due deu dan, vui chcfi, lao dong vufa she de bao ve sầu cd quan liêu tuan hoan.B/ Chuan bi:- GV :Cac hinch trong SGK trang 18, 19. Cau hoi hs thao luan.- HS : SGKC/ Cac hoat dong day - hoc:HOAT BpNG CUA HSHOAT BpNG CUA GVTLI/6n dinhII/ Bai cu:r Hat4’-Neu chdc nang cua tufng loách mach mau ?-Vong tuan hoan nho co chdc nang gi ?-Vong tuan hoan ldn cd chtfc nang gi ?GV nhan xet danh gia .III/Baimdi:* Gidi thieu bai: Ve sinh cd quan tiền tuan hoan.* Hoat dong 1: Tlặng hieu mtfc vị lam viec cua tyên.Btfdc1: Difa ra tinh huong xuat phat .-GV đến HS chcfi tro chdi : “ Con tho “ doi hoi vandong It .Sau do mang lại HS hat tải bai : “ Tho di tarnnang “GV hoi : Cac em cd cam cầm cố nhip tyên va mach cuaminch nhanh hefn luc ta ngoi yen khong ?Btfdc 2 : Lam boc lo nhhng hieu biet ban dau cua HSthong qua nhip dap cua tim.-Hoc sinh tra ldi.1’16’-1 Hs dieu khien ca ldp thiic hientheo.- HS nghe , suy nghi de chuan bityên toi kyêu thích trộn.-HS lam viec ca nhan ghi lainhCfng hieu biet cua minch ve sầu mitedo lam viec cua nhip tyên ổn khi chdidua qua she vdi luc cd the difdcnghi ngdi, thif gian ( ghi vao vdTH)-HS lam viec theo nhom 4 : Tonghdp cac y kien ca nhan de dat cahoi theo nhom.Bifdc 3 : De xuat cau hoi va phifdng an tim toi.-GV mang lại HS lam viec theo nhom 4.-GV chot lai cac cau hoi cua cac nhom: nhom cac cauhoi phu hdp vdi noi dung bai hoc.+ lúc ta van dong nhe hoac nghi ngdi thi nhip tim tadap nhif the nao?+ Khi ta van dong manh thi nhip tyên ổn cua ta dap nhifthe nao ?+So sanh nhip dap cua tim Khi ta van dong nhe vaGiáo án tự nhiên và thoải mái thôn hội lớp 3 (bàn tay nặng nề bột)http://text.123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htmhttp://123doc.org/document/2472568-giao-an-tu-nhien-xa-hoi-lop-3-ban-tay-nang-bot.htm