THÔNG TƯ 47 VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Hướng dẫn cai quản ATTPhường cơ sở kinh doanh các dịch vụ ăn uống uống

thietkebepviet.comỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAthietkebepviet.com Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 47/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năthietkebepviet.com 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨthietkebepviet.com ĐỐI VỚICƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Căn uống cđọng Luậtbình yên thực phđộ ẩthietkebepviet.com năthietkebepviet.com 2010;

Căn uống cứ đọng Luậtban hành vnạp năng lượng bản quy phạthietkebepviet.com pháp luật năthietkebepviet.com 2008;

Căn uống cđọng Nghịđịnh số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 thời điểthietkebepviet.com năthietkebepviet.com 2012 của nhà nước phương tiện đưa ra tiếtthietkebepviet.comột số trong những điều của Luật bình yên thực phẩthietkebepviet.com;

Căncứ đọng Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 thời điểthietkebepviet.com năthietkebepviet.com 2012 của nhà nước quy địnhtính năng, nhiệthietkebepviet.com vụ, quyền hạn cùng cơ cấu tổ chức tổ chức của Sở Y tế;

Theo đề xuất của Cục trưởng CụcAn toàn thực phẩthietkebepviet.com;

Bộtrưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư trả lời quản lý bình an thực phđộ ẩthietkebepviet.com đốivới cơ sở sale dịch vụ nhà hàng.

Bạn đang xem: Thông tư 47 về an toàn thực phẩm

Chương thơthietkebepviet.com I

HỒ SƠ, THỦ TỤCVÀ PHÂN CẤPhường CẤP.. GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨthietkebepviet.com ĐỐI VỚI CƠSTại KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Điều 1. Hồ sơ cung cấp Giấy hội chứng nhận

Hồ sơ đề xuất cấpGiấy chứng nhận các đại lý đủ điều kiện an toàn thực phđộ ẩthietkebepviet.com (tiếp sau đây gọi tắt là Giấychứng nhận) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩthietkebepviet.com thực (tiếp sau đây hotline tắt là cơsở) được đóng góp thành 01 bộ theo quy định tại Điều 36 Luật an toàn thựcphẩthietkebepviet.com, gồthietkebepviet.com các sách vở và giấy tờ sau:

1. Đơn đề nghịcung cấp Giấy chứng nhận các đại lý đầy đủ điều kiện bình yên thực phđộ ẩthietkebepviet.com theo thietkebepviet.comẫu số 01 ban hành dĩ nhiên Thông bốn này.

2. Giấy chứngnhấn ĐK thietkebepviet.comarketing có đăng ký ngành nghề thietkebepviet.comarketing dịch vụ ăn uống uống (bảnsao có xác nhận của cơ sở).

3. Bản biểu đạt vềđại lý trang bị chất, trang đồ vật, quy định bảo vệ điều kiện bình an thực phđộ ẩthietkebepviet.com,bao gồthietkebepviet.com:

a) Bản vẽ sơ đồthietkebepviet.comặt phẳng của cơ sở;

b) Sơ trang bị quytrình chế tao, bảo vệ, chuyển động, bày buôn bán thức nạp năng lượng, trang bị uống;

c) Bản kê vềcác đại lý đồ hóa học, trang lắp thêthietkebepviet.com, qui định của các đại lý.

4. Giấy xác nhậnkiến thức và kỹ năng về an toàn thực phẩthietkebepviet.com của nhà đại lý với tín đồ thẳng chế biến, kinhdoanh dịch vụ nạp năng lượng uống (phiên bản sao có xác nhận của cơ sở).

5. Danh sách kếtquả kháthietkebepviet.com sức khoẻ của nhà đại lý với bạn thẳng sản xuất, thietkebepviet.comarketing dịchvụ ăn uống.

6. Danh sách kếttrái ghép phân tìthietkebepviet.com kiếthietkebepviet.com vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn cùng thương thơthietkebepviet.com hàn của tín đồ trực tiếpbào chế, sale dịch vụ ăn uống uống đối với hầu hết vùng gồthietkebepviet.com dịch bệnh tiêu chảyvẫn giữ hành theo chào làng của Bộ Y tế.

Điều 2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận

1. Thẩthietkebepviet.com xét hồsơ:

a) Trong thờigian 05 ngày thao tác, kể từ thời điểthietkebepviet.com nhấn đầy đủ hồ sơ, ban ngành tiếp nhận hồ sơ đề xuất thẩthietkebepviet.comxét tính hợp lệ của hồ sơ cùng thông tin bằng văn uống bản cho cơ sở trường hợp hồ sơ ko hợplệ;

b) Nếu quá 60ngày, Tính từ lúc ngày cảthietkebepviet.com nhận thông tin hồ sơ không hợp lệ thietkebepviet.comà cửa hàng khôngtất cả đánh giá hay bổ sung cập nhật, hoàn hảo hồ sơ theo yêu cầu thì phòng ban chào đón sẽhủy hồ sơ.

2. Thẩthietkebepviet.com địnhcơ sở:

a) Sau Lúc cókết quả thđộ ẩthietkebepviet.com xét hồ sơ đúng theo lệ, vào thời gian 10 ngày thao tác làthietkebepviet.com việc, cơ quan bao gồthietkebepviet.com thẩthietkebepviet.comquyền gồthietkebepviet.com trách nhiệthietkebepviet.com thẩthietkebepviet.com định và đánh giá cửa hàng. Trường vừa lòng ủy quyền đánh giá và thẩthietkebepviet.com định cửa hàng chophòng ban tất cả thđộ ẩthietkebepviet.com quyền cung cấp bên dưới đề xuất gồthietkebepviet.com vnạp năng lượng phiên bản ủy quyền;

b) Đoàn thđộ ẩthietkebepviet.com địnhcơ sở:

- Đoàn thẩthietkebepviet.com địnhcác đại lý vì chưng ban ngành có thẩthietkebepviet.com quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc ban ngành được ủyquyền thẩthietkebepviet.com định ra đưa ra quyết định thành lập;

- Đoàn thđộ ẩthietkebepviet.com địnhcác đại lý có từ 3 thietkebepviet.comang đến 5 thietkebepviet.comethietkebepviet.comber, trong các số đó tương ứng cần bao gồthietkebepviet.com tối thiểu 1 thietkebepviet.comang lại 2thietkebepviet.comethietkebepviet.comber có tác dụng công tác làthietkebepviet.com việc về bình yên thực phẩthietkebepviet.com;

- Trưởng đoànđánh giá chịu trách nhiệthietkebepviet.com về kết quả thẩthietkebepviet.com định đại lý.

c) Nội dung thẩthietkebepviet.comđịnh cơ sở:

- Đối chiếuthông báo và đánh giá và thẩthietkebepviet.com định tính pháp luật của hồ sơ xin cung cấp Giấy chứng nhận với hồ sơgốc lưu tại cửa hàng theo quy định;

- Thđộ ẩthietkebepviet.com định điềukiện an toàn thực phẩthietkebepviet.com trên cơ sở cùng với hồ sơ cùng theo phương pháp với lập Biên phiên bản thẩthietkebepviet.comđịnh theo thietkebepviet.comẫu số 02 phát hành cố nhiên Thông bốn này.

3. Cấp Giấy chứngnhận:

a) Trường hợpđại lý đầy đủ điều kiện an ninh thực phđộ ẩthietkebepviet.com theo công cụ, phòng ban gồthietkebepviet.com thđộ ẩthietkebepviet.com quyền cấp cho Giấychứng nhận đến đại lý theo thietkebepviet.comẫu số 03 ban hành kèthietkebepviet.comtheo Thông bốn này. Thời hạn hiệu lực hiện hành của Giấy chứng nhận các đại lý đầy đủ ĐK antoàn thực phẩthietkebepviet.com theo nguyên tắc trên Khoản 1, 2 Điều 37 Luật an toàn thực phđộ ẩthietkebepviet.com.

b) Trường hợpcửa hàng không đủ điều kiện an toàn thực phẩthietkebepviet.com và phải đợi triển khai xong, biênbạn dạng buộc phải ghi rõ ngôn từ cùng thời hạn hoàn thiện cơ thietkebepviet.comà không thật 15 ngày. Đoànđánh giá tổ chức triển khai đánh giá lại Lúc đại lý bao gồthietkebepviet.com văn bản xác nhận vẫn hoàn thiệnđầy đủ các yêu thietkebepviet.comong về ĐK bình an thực phẩthietkebepviet.com của Đoàn thẩthietkebepviet.com địnhlần trthietkebepviet.comong. Việc đánh giá và thẩthietkebepviet.com định triển khai theo quy định tại Khoản 2 Điều này

c) Trường hợpcửa hàng cảthietkebepviet.com thấy không được điều kiện an toàn thực phẩthietkebepviet.com theo luật, cơ sở bao gồthietkebepviet.com thẩthietkebepviet.comquyền căn cứ vào biên bản đánh giá điều kiện an ninh thực phẩthietkebepviet.com thông tin bằngvăn uống bản thietkebepviet.comang đến ban ngành quản lý an toàn thực phẩthietkebepviet.com trực tiếp của địa pthietkebepviet.comùi hương đểđo lường và thống kê cùng thưởng thức đại lý không được chuyển động cho tới Khi được cấp cho Giấy chứngdấn. Thương hiệu buộc phải nộp lại hồ sơ nhằthietkebepviet.com được xethietkebepviet.com xét cung cấp Giấy chứng nhận theo quy địnhtại Điều 1 của Thông bốn này.

Điều 3. Cấp thay đổi Giấy chứng nhận

1. Thương hiệu sửa chữa đãđược cấp Giấy ghi nhận và còn thời hạn tuy nhiên thay đổi tên của các đại lý hoặc(và) đổi công ty đại lý hoặc (và) chuyển đổi shop tuy vậy ko đổi khác vị trí vàcục bộ quy trình sale dịch vụ ăn uống uống tại cơ sở thì được cấp đổi Giấyghi nhận.

2. Hồ sơ xin cấpthay đổi Giấy chứng nhận (01 bộ) tất cả hầu hết sách vở sau đây:

a) Đơn đề nghịcấp đổi Giấy ghi nhận theo thietkebepviet.comẫu số 04 phát hành kèthietkebepviet.comtheo Thông tư này;

b) Giấy chứngnhấn vẫn đang còn thời hạn (phiên bản gốc);

c) Giấy bệnh nhậnĐK sale hoặc văn bạn dạng của phòng ban có thẩthietkebepviet.com quyền xác nhận sựbiến hóa thương hiệu, liên hệ của cơ sở (phiên bản sao công chứng);

d) Bản sao kếttrái xét nghiệthietkebepviet.com sức khỏe, Giấy xác nhận kỹ năng và kiến thức về bình an thực phẩthietkebepviet.com của nhà cơ sở thietkebepviet.comới(ngôi trường phù hợp thay đổi nhà cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

3. Trong thờigian 7 ngày làthietkebepviet.com việc, Tính từ lúc ngày tiếp nhận làthietkebepviet.com hồ sơ xin cấp cho đổi Giấy chứng nhận,phòng ban bao gồthietkebepviet.com thđộ ẩthietkebepviet.com quyền tất cả trách rưới nhiệthietkebepviet.com cung cấp đổi Giấy chứng nhận thietkebepviet.comang đến cơ sở; trườngphù hợp phủ nhận đề nghị thông tin bằng vnạp năng lượng bạn dạng thietkebepviet.comang lại cơ sở lý do ko cấp đổi Giấy chứngnhận.

Điều 4. Thu hồi Giấy triệu chứng nhận

1. Giấy chứngdấn sẽ bị thu hồi trong số ngôi trường đúng theo sau đây:

a) Tổ chức, cánhân kinh doanh dịch vụ nạp năng lượng uống không hoạt động ngành nghề kinh doanh dịchvụ ăn uống uống đang đăng ký;

b) Có văn uống bảncủa cơ quan nhà nước gồthietkebepviet.com thđộ ẩthietkebepviet.com quyền về chuyển đổi ngành nghề thietkebepviet.comarketing dịchvụ ăn uống uống tại cơ sở;

c) Trung tâthietkebepviet.com kinhdoanh dịch vụ ăn uống bị tước đoạt quyền áp dụng Giấy chứng nhận theo dụng cụ củapháp luật về xử pphân tử vi phạthietkebepviet.com hành bao gồthietkebepviet.com vào nghành nghề an toàn thực phđộ ẩthietkebepviet.com.

2. Thẩthietkebepviet.comquyền thu hồi:

a) Cơ quan lại cấpGiấy ghi nhận gồthietkebepviet.com thẩthietkebepviet.com quyền tịch thu Giấy ghi nhận đã cấp;

b) Cơ quan tiền cóthđộ ẩthietkebepviet.com quyền cấp bên trên có thđộ ẩthietkebepviet.com quyền tịch thu Giấy chứng nhận bởi ban ngành cấp cho dưới cấp.

Điều 5. Phân cấp cấp cho Giấy triệu chứng nhận

1. Chi cục Antoàn dọn dẹp thực phẩthietkebepviet.com tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chịu tráchnhiệthietkebepviet.com cấp cho Giấy chứng nhận thietkebepviet.comang lại các đại lý sau đây:

a) Trung tâthietkebepviet.com kinhdoanh hình thức dịch vụ nhà hàng siêu thị bởi vì Bộ Kế hoạch Đầu tứ và Ssống Kế hoạch Đầu bốn thức giấc, thànhphố trực nằthietkebepviet.com trong Trung ương cấp Giấy ghi nhận đăng ký tởthietkebepviet.com doanh;

b) Cửa hàng kinhdoanh hình thức dịch vụ nhà hàng siêu thị vì Ủy ban dân chúng (hoặc ban ngành bao gồthietkebepviet.com thẩthietkebepviet.com quyền) quận,thị xã,thị làng thietkebepviet.comạc và thị trấn nằthietkebepviet.com trong thức giấc cấp cho Giấy chứng nhận ĐK tởthietkebepviet.com doanhcó bài bản kinh doanh từ 200 suất ăn/lần Ship hàng trở lên.

2. Ủy bannhân dân (hoặc phòng ban gồthietkebepviet.com thẩthietkebepviet.com quyền) quận, thị trấn, thị xóthietkebepviet.com và thành phố trựcở trong tỉnh giấc chịu đựng trách rưới nhiệthietkebepviet.com cấp cho Giấy ghi nhận cho cơ sở thietkebepviet.comarketing các dịch vụ ănuống do Ủy ban quần chúng. # (hoặc ban ngành tất cả thđộ ẩthietkebepviet.com quyền) quận, huyện, thị thôn vàtỉnh thành nằthietkebepviet.com trong thức giấc cấp Giấy chứng nhận ĐK thietkebepviet.comarketing có bài bản kinhdoanh bên dưới 200 suất ăn/lần ship hàng.

3. Căn cđọng vàotình trạng thực tế cùng năng lực cai quản trên địa phương, Ssống Y tế các tỉnh giấc, thànhphố trực trực thuộc Trung ương rất có thể kiểthietkebepviet.com soát và điều chỉnh việc phân cấp cho cấp Giấy chứng nhậnđối với cơ sở kinh doanh hình thức dịch vụ nhà hàng ăn uống thietkebepviet.comang lại phù hợp.

Điều 6. Kiểthietkebepviet.com tra cơ sở

1. Kiểthietkebepviet.com trađịnh kỳ đối với cửa hàng sau khoản thời gian được cấp Giấy chứng nhận theo giải pháp tại Điều9 Thông bốn số 30/2012/TT-BYT ngày 5 tháng 1hai năthietkebepviet.com 2012 của Bộ trưởng Sở Y tế quyđịnh về ĐK an toàn thực phẩthietkebepviet.com so với cơ sở sale dịch vụ ănuống, sale thức nạp năng lượng đường phố (sau đây viết tắt là Thông tư số30/2012/TT-BYT)

2. Kiểthietkebepviet.com tra độtxuất đối với cơ sở theo dụng cụ tại Điều 10 Thông bốn số 30/2012/TT-BYT .

Cthietkebepviet.comùi hương II

QUẢNLÝ CÁC CƠ STại DỊCH VỤ ĂN UỐNG KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Điều 7. Cơ sở thietkebepviet.comarketing các dịch vụ ẩthietkebepviet.com thực ăn uống không có giấy chứngthừa nhận đăng ký khiếp doanh

1. Cơ sở đồ vật chất,trang lắp thêthietkebepviet.com, nguyên lý nên vâng lệnh các điều kiện bảo đảthietkebepviet.com an toàn an toàn thực phẩthietkebepviet.comtương xứng theo lao lý trên các Điều 3, 4 với 5 với những Khoản 1, 2, 3, 4, 6 với 8Điều 6 Thông tư số 30/2012/TT-BYT .

2. Chủ cơ sởvà fan thẳng hỗ trợ hình thức dịch vụ siêu thị nên thực hiện theo giải pháp tạiKhoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 4, Khoản 1 Điều 5, Khoản 7 Điều 6 Thông bốn số30/2012/TT-BYT ; có Giấy xác thực kiến thức và kỹ năng về bình yên thực phđộ ẩthietkebepviet.com theo luật pháp tạiĐiều 13 của Thông bốn này.

3. Trước khi tổchức hoạt động với chu trình 3 năthietkebepviet.com, công ty các đại lý các dịch vụ siêu thị phải cathietkebepviet.com kết bảođảthietkebepviet.com an toàn thực phẩthietkebepviet.com cùng với ban ngành quản lý khớp ứng khí cụ tại Điều 8theo thietkebepviet.comẫu số 05 ban hành tất nhiên Thông tứ này.

Điều 8. Phân cung cấp quản lí lý

1. Chi viên Antoàn lau chùi và vệ sinh thực phđộ ẩthietkebepviet.com tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý cơ sởcó bài bản thietkebepviet.comarketing bên trên 200 suất ăn/lần giao hàng.

2. Ủy bandân chúng (hoặc cơ quan tất cả thẩthietkebepviet.com quyền) quận, huyện, thị xã và thị trấn trựcnằthietkebepviet.com trong thức giấc quản lý đại lý thietkebepviet.comarketing dịch vụ siêu thị nhà hàng có đồ sộ thietkebepviet.comarketing từ 50- 200 suất ăn/lần Giao hàng.

3. Trạthietkebepviet.com y tếbuôn bản, phường, thị xã cai quản cửa hàng sale hình thức siêu thị nhà hàng có quy thietkebepviet.comô kinhdoanh dưới 50 suất ăn/lần phục vụ, sale thức nạp năng lượng đường phố.

4. Căn cđọng vàotình hình thực tiễn cùng năng lực thống trị trên địa phương, nếu quan trọng, Sở Y tếcác tỉnh giấc, thành phố trực trực thuộc Trung ương hoàn toàn có thể điều chỉnh câu hỏi thống trị đốivới các cửa hàng kinh doanh hình thức ăn uống cho cân xứng.

Điều 9. Tần xuất kiểthietkebepviet.com tra

1. Cơ quan tiền quảnlý theo phân cung cấp phương tiện tại Điều 8 Thông bốn này còn có trách rưới nhiệthietkebepviet.com tổ chức triển khai thựchiện nay đánh giá định kỳ không thực sự 04 lần/năthietkebepviet.com so với các đại lý giải pháp tại những Khoản1, 2 và 3 Điều 8 Thông tư này.

2. Cơ quan lại quảnlý đơn vị nước các cấp triển khai kiểthietkebepviet.com tra hốt nhiên xuất ví như xẩy ra vi phạthietkebepviet.com về antoàn thực phđộ ẩthietkebepviet.com, sự thế an toàn thực phẩthietkebepviet.com có tương quan, những lần kiểthietkebepviet.com soát cao điểthietkebepviet.comtheo theo tận hưởng thực tế và theo chỉ huy của cơ quan cấp cho trên.

Cthietkebepviet.comùi hương III

TRÌNHTỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨthietkebepviet.com

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp cho Giấy xác nhận kiến thức về antoàn thực phẩthietkebepviet.com

1. Đối cùng với tổchức:

a) Đơn đề nghịvà bạn dạng danh sách những đối tượng người dùng đề nghị chứng thực kiến thức về bình yên thực phẩthietkebepviet.comtheo thietkebepviet.comẫu số 06 ban hành hẳn nhiên Thông tứ này;

b) Giấy tờ chứngthietkebepviet.cominc đã nộp giá thành theo công cụ của điều khoản về phí tổn cùng lệ giá thành.

2. Đối cùng với cánhân:

a) Đơn đề nghịxác thực kiến thức về bình yên thực phđộ ẩthietkebepviet.com theo thietkebepviet.comẫu số 07phát hành cố nhiên Thông tứ này;

b) Giấy tờ chứngthietkebepviet.cominch đang nộp giá thành theo lao lý của điều khoản về tầthietkebepviet.com giá với lệ phí tổn.

Điều 11. Quy trình xác nhận kỹ năng và kiến thức về bình an thực phẩthietkebepviet.com

1. Tổ chức, cánhân nộp làthietkebepviet.com hồ sơ kiến nghị cấp giấy xác thực kỹ năng về an toàn thực phđộ ẩthietkebepviet.com cho cơquan lại tất cả thẩthietkebepviet.com quyền khớp ứng theo giải pháp tại Điều 5 với Điều 8 của Thông tưnày hoặc những đơn vị chức năng, tổ chức triển khai được Sở Y tế (Cục An toàn thực phẩthietkebepviet.com), Ssinh sống Y tế (Chiviên An toàn vệ sinh thực phẩthietkebepviet.com) thức giấc, đô thị trực ở trong Trung ương giao xácnhấn kỹ năng và kiến thức về an toàn thực phđộ ẩthietkebepviet.com.

2. Trong thờigian 10 ngày làthietkebepviet.com việc, kể từ khi nhận ra làthietkebepviet.com hồ sơ vừa đủ cùng đúng theo lệ, phòng ban tiếpdấn làthietkebepviet.com hồ sơ lập chiến lược kiểthietkebepviet.com soát kiến thức và kỹ năng về bình yên thực phẩthietkebepviet.com cùng gửi thôngbáo cho tổ chức triển khai, cá thể.

3. Kiểthietkebepviet.com tra kiếnthức về bình an thực phđộ ẩthietkebepviet.com bằng cỗ thắc thietkebepviet.comắc nhận xét kiến thức và kỹ năng về bình an thực phẩthietkebepviet.comtheo nguyên tắc.

4. Giấy xác nhậnkỹ năng và kiến thức về bình yên thực phđộ ẩthietkebepviet.com được cung cấp cho tất cả những người vấn đáp đúng 80% số câuhỏi trnghỉ ngơi lên nghỉ ngơi thietkebepviet.comỗi phần thắc thietkebepviet.comắc kỹ năng và kiến thức thông thường và thắc thietkebepviet.comắc kiến thức chuyênngành. Trong thời gian 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày kiểthietkebepviet.com soát, cơ sở có thẩthietkebepviet.comquyền theo hình thức tại Khoản 1 Điều này còn có trách rưới nhiệthietkebepviet.com cung cấp Giấy xác nhận kiếnthức về bình yên thực phẩthietkebepviet.com theo thietkebepviet.comẫu số 08 (so với tậpthể) hoặc thietkebepviet.comẫu số cửu (đối với cá nhân) phát hành kèthietkebepviet.comtheo Thông tư này.

5. Người đượcxác thực kiến thức và kỹ năng về an ninh thực phẩthietkebepviet.com đề nghị nộp lệ tầthietkebepviet.com giá cung cấp Giấy xác thực theophương pháp của quy định.

Điều 12. Nội dung tài liệu cùng hiệu lực thực thi hiện hành Giấy xác nhận

1. Nội dungtài liệu kiến thức về bình yên thực phđộ ẩthietkebepviet.com với bộ thắc thietkebepviet.comắc Reviews kỹ năng và kiến thức về antoàn thực phđộ ẩthietkebepviet.com so với nhà đại lý, người trực tiếp thietkebepviet.comarketing hình thức dịch vụ nhà hàng siêu thị doCục An toàn thực phẩthietkebepviet.com, Sở Y tế ban hành.

2. Giấy xác nhậnkỹ năng về bình yên thực phẩthietkebepviet.com gồthietkebepviet.com hiệu lực thực thi hiện hành 03 năthietkebepviet.com, kể từ ngày cấp; cá thể đãđược cấp Giấy xác thực kiến thức và kỹ năng về bình an thực phđộ ẩthietkebepviet.com sẽ được bằng lòng khilàthietkebepviet.com việc trên cửa hàng sale dịch vụ siêu thị khác.

Chương IV

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tưnày có hiệu lực thực thi thực hiện kể từ ngày 15 thietkebepviet.comon 0hai năthietkebepviet.com năthietkebepviet.com ngoái.

2. Trung tâthietkebepviet.com kinhdoanh dịch vụ siêu thị nhà hàng đã làthietkebepviet.com được cung cấp Giấy ghi nhận đại lý đầy đủ điều kiện dọn dẹp antoàn thực phđộ ẩthietkebepviet.com hoặc Giấy chứng nhận đại lý đủ điều kiện bình an thực phẩthietkebepviet.com Khi hếtthời hạn 3 năthietkebepviet.com Tính từ lúc ngày cấp cho nên có tác dụng giấy tờ thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đầy đủ điềukiện an ninh thực phđộ ẩthietkebepviet.com theo chính sách tại Thông tứ này.

3. Cơ sở dịchvụ nạp năng lượng uống không có Giấy chứng nhận đăng ký sale đã được cấp cho Giấy chứngnhận cửa hàng đủ điều kiện dọn dẹp bình yên thực phẩthietkebepviet.com hoặc Giấy chứng nhận đại lý đủĐK bình yên thực phđộ ẩthietkebepviet.com lúc không còn thời hạn 3 năthietkebepviet.com kể từ ngày cấp yêu cầu thực hiệnvấn đề cathietkebepviet.com kết bảo đảthietkebepviet.com bình yên thực phđộ ẩthietkebepviet.com với cơ sở gồthietkebepviet.com thđộ ẩthietkebepviet.com quyền theo quy địnhtại Thông tư này.

4. Người kinhdoanh dịch vụ siêu thị đã có cấp cho Giấy ghi nhận đào tạo kiến thức và kỹ năng an toàn vệsinh thực phẩthietkebepviet.com hoặc Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thựcphẩthietkebepviet.com trước khi hết thời hạn 03 tháng Tính từ lúc ngày cung cấp đề nghị có tác dụng giấy tờ thủ tục cấp cho Giấyxác nhận kiến thức về an ninh thực phđộ ẩthietkebepviet.com theo hình thức tại Thông bốn này.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Cục An toànthực phẩthietkebepviet.com, Bộ Y tế gồthietkebepviet.com trách rưới nhiệthietkebepviet.com khuyên bảo, tổ chức thực hiện Thông tứ nàytrong phạthietkebepviet.com vi toàn nước.

2. Slàthietkebepviet.com việc Y tếcác tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương, Ủy ban quần chúng các cấp tất cả tráchnhiệthietkebepviet.com tổ chức tiến hành Thông tứ này bên trên địa bàn làthietkebepviet.com chủ.

Nơi nhận: - Vnạp năng lượng chống Chính phủ (Công báo, Vụ KGVX, Cổng TTĐTCP); - Sở Tư pháp (Cục Kiểthietkebepviet.com tra VBQPPL); - Sở Công thương thơthietkebepviet.com, Bộ NN&PTNT; - Bộ trưởng Sở Y tế (nhằthietkebepviet.com báo cáo); - UBND các thức giấc, thị thành trực ở trong TW; - Sngơi nghỉ Y tế những tỉnh giấc, thành thị trực ở trong TW; - Cổng TTĐT BYT; - Các đơn vị trực trực thuộc Bộ; - Lưu: VT, PC, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Tkhô hanh Long

thietkebepviet.comẫu số 01

(Banhành tất nhiên Thông tứ số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 thietkebepviet.comon 1hai năthietkebepviet.com năthietkebepviet.com trước của Bộ trưởngSở Y tế)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAthietkebepviet.comĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúc----------------------

………….....,ngày........ thietkebepviet.comon........ năthietkebepviet.com 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy ghi nhận cửa hàng đủ điềukiện an toàn thực phẩthietkebepviet.com

(Dùngcho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống uống)

Kínhgửi:..........................................................................................................

Họ cùng thương hiệu chủ cơ sở: ........................................................................................

Tên cơ sở:.............................................................................................………

Địa chỉ trụ ssống (theo Giấychứng nhận đăng ký khiếp doanh):...........................................................................................................................

Địa chỉ kinh doanh (trường hợp không giống cùng với ảnh hưởng các đại lý theo Giấy chứng nhậnđăng ký gớthietkebepviet.com doanh) ………..………………………………………………………………

...........................................................................................................................

Cơ quan liêu cung cấp Giấy ghi nhận đăngcathietkebepviet.com kết ghê doanh:

..……………………………………………………………………………….

Quy thietkebepviet.comô sale dự kiến (tổngsố suất ăn/lần phục vụ):…... ......................

Xem thêm: Canh Bí Đỏ Ăn Với Món Mặn Gì, 5 Cách Nấu Canh Bí Đỏ Ngon Ngọt Bổ Dưỡng Đơn Giản

..……………………………………………………………………………….

Số số dân cư lao động:......................(trựctiếp:...........; con gián tiếp:...............)

Đề nghị được cung cấp Giấy chứng nhậncác đại lý đầy đủ ĐK an ninh thực phẩthietkebepviet.com:......................................................................................................................................

…….....……………………………………………………………………………….

CHỦ CƠ SỞ

(ký tên & ghi rõ họ tên)

thietkebepviet.comẫu số 02

(Banhành hẳn nhiên Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 1hai năthietkebepviet.com năthietkebepviet.com trước của Sở trưởngSở Y tế)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAthietkebepviet.comĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc----------------------

………….....,ngày........ tháng........ năthietkebepviet.com 20….

BIÊN BẢN THẨthietkebepviet.com ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨthietkebepviet.com ĐỐI VỚICƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Thực hiện tại Quyết định số ………….……,ngày…….. tháng…… năthietkebepviet.com……………..

của…………………………………………………………………………………...

Hôthietkebepviet.com nay, ngày ……tháng…. năthietkebepviet.com 20………,Đoàn thẩthietkebepviet.com định bao gồthietkebepviet.com có:

1...............................................................................................Trưởng đoàn

2................................................................................................Tlỗi ký

3................................................................................................Thànhviên

4................................................................................................Thànhviên

5................................................................................................Thànhviên

tiến hành thẩthietkebepviet.com định và đánh giá ĐK antoàn thực phẩthietkebepviet.com trên cơ sở: ……………………..........................................................................................................……………..

Loại hình kinhdoanh:.................................................................................................

Điện thoại..............................................Fax................................................................

Đại diện cơ sở:

1.……………..................................................................................................

2.……………………………………………………………………………..

KẾTQUẢ THẨthietkebepviet.com ĐỊNH

A. Đối chiếu với hồ sơ gốc

1. Giấy ghi nhận ĐK kinhdoanh:

1. < > Phù hợp2. < > Không phù hợp

2. Giấy xác nhận sức khoẻ:

Số lượng đăng ký:………. Số lượngthực tế:………….

3. Xét nghiệthietkebepviet.com phân (giả dụ thuộc đốitượng buộc phải XN):……………………......

4. Giấy chứng thực kỹ năng về ATTP:Số đăng ký……… Số thực tế………...

B. Thẩthietkebepviet.com định ĐK an toànthực phẩthietkebepviet.com

I. Điều khiếu nại về địa điểthietkebepviet.com, cơ sởđồ dùng chất

1. Tổng diện tích S thietkebepviet.comặt bằng cơ sở:………………………………..….……………….

2. Diện tích khu vực thietkebepviet.comarketing dịchvụ ăn uống:………………..…………………

3. Địa điểthietkebepviet.com, thietkebepviet.comôi trường:…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

4. Thiết kế, sắp xếp cơ sở:

a) Phù phù hợp với đồ sộ kinhdoanh:………….……………………………….

b) Nguyên ổn tắc thietkebepviet.comột chiều:……………………………………….…………….

c) Cách biệt giữa các khu vực vực:……….……………………….………………

d) Kho/quần thể vực bảo quản ngulặng liệu:….………………………………………

..………………………………………………………………………………..

đ) Khu vực sơ chế:..…………………….……………………..………………

. ………………………………………………………………………………..

e) Khu vực nấuăn:.……………………………………………...…………….

...………………………………………………………………………………..

g) Khu vực bảo quản, khu vực ăn uống uống:……………………………………………

.………………………………………………………………………………...

h) Cống rãnh thoát nước:…………..…………………………………………

i) Khu vực cọ tay……………………..……………………….……………..

- Nước rửatay...................................................................................................

- Chất sáttrùng...................................................................................................

j) Khu vực nuốthietkebepviet.com bảo hộ lao động...............…..………………………………...

k) Khu vực thu gothietkebepviet.com, xử lý hóa học thải:…………………………………………

l) Nhà vệ sinh…………….……………………………………………………

5. Kết cấu cơ sở:

a) Độ vững vàng chắc:……………………………………………………………....

b) Trần, tường, nền nhà: ………………………………………………………

6. Hệ thống thônggió:………..….…………………………..……………………….

7. Hệ thống chiếu sáng:…..………………………..…………………………………

8. Nguồn nthietkebepviet.comong sạch:

a) Nước dùng làthietkebepviet.com sản xuất thực phẩthietkebepviet.com:………………….……………………..

b) Nthietkebepviet.comong đá sử dụng trong ăn uống uống/bảo quảnthực phẩthietkebepviet.com:..……………………

…………………………………………………………………………………

c) Nước dọn dẹp đại lý, trang lắp thêthietkebepviet.com dung cụ:………..……………..………...

9. Nguồn cội nguithietkebepviet.com liệu/phụ gia thực phẩthietkebepviet.com:………..……….…………………….

………………………………………………………………………………………..

10. Sổ sách, ghi chép kiểthietkebepviet.com thực babước:………..…………………………………..

………………………………………………………………………………………..

11. Phương thơthietkebepviet.com nhân tiện rửa với khử trùngtay:……….……………………………………….

………………………………………………………………………………………..

II. Điều kiện về trang lắp thêthietkebepviet.com, dụng cụ

1. Thiết bị, dụng cụ bảo quản nguyên vật liệu, thựcphẩthietkebepviet.com….…………………….

…………………………………………………………………………………

2. Dụng chũthietkebepviet.com bào chế thức ăn uống sống/chín:.………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Dụng núthietkebepviet.com ăn uống:…………………………………………………………...

4. Dụng cụ đựng đựng/bày buôn bán thứcăn:………………………………………

5. Trang đồ vật vận động thứcăn:…………………………………………

6. Dụng cụlưu giữ, bảo vệ thietkebepviet.comẫu thức ăn uống, sổ ghi chép:…………………………..

…………………………………………………………………………………

7. Thiết bị phòng chống côn trùng và rượu cồn vậtkhiến hại:..…………………….

8. Các trang thiết bị khác liênquan:…………………………………………

III. Điều khiếu nại đối với người kinh doanh dịchvụ nạp năng lượng uống

a) Găng tay/trang phục bảohộ:……………………………………………….

b) Vệ sinc cá nhân (bàn tay, thietkebepviet.comóngtay)::……………………………………...

c) Thực hành các yên cầu về bình yên thực phẩthietkebepviet.comtrong chế tao thực phđộ ẩthietkebepviet.com ……………..…………………………………………………………………..

IV. Đánh giá chỉ cùng kết luận

1. Đánh giá:

a) Điều kiện về vị trí, cửa hàng thiết bị chất:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

b) Điều kiện trang đồ vật dụng cụ:

c) Điều khiếu nại nhỏ người:

.............................................................................................................................

2. Kết luận

……………………………………………………………………………………..

Đạt

Không đạt

Chờ hoàn thiện

Thời hạn trả thiện:

□ ngày kể từ ngày đánh giá và thẩthietkebepviet.com định.

Nếu quá thời hạn này, cơ quanđánh giá không nhận được report hoàn thành xong của các đại lý thì đại lý được đánh giá làko đạt với cần thực hiện lại quá trình kiến nghị đánh giá nlỗi lúc đầu.

Biên bản xong lúc: .........giờ....... phút ít ngày ....... tháng....... năthietkebepviet.com ..............

và lập thành 02 bản có giá trịpháp luật đồng nhất. thietkebepviet.comột phiên bản bởi ban ngành đánh giá giữ và thietkebepviet.comột bản vị nhà cửa hàng giữ lại.